Akcja Katolicka

Parafialny Oddział Akcji Katolickiej liczy 28 osób.

Prezes: Anna Jaśkowska

Opiekun: Ks. dr Jan Klinkowski

Wspólnota Akcji Katolickiej przy Parafii Najświętszego Serca Pana Jezusa w Legnicy zaprasza wszystkich chętnych do włączenia się w działalność tego stowarzyszenia.

Spotkania odbywają się w każdą drugą niedzielę miesiąca po Mszy Św. o godz. 1700 . Zapraszamy!

Zapraszamy
na spotkanie formacyjne członków i sympatyków
Akcji Katolickiej.

 

Akcja_Katolicka

 

Geneza Akcji Katolickiej

Świadomość konieczności organizowania się katolików świeckich w stowarzyszenia nabrała realnych kształtów w końcu XIX stulecia. Szybka industrializacja, a w związku z tym olbrzymia migracja ludności, powodowała, że człowiek końca XIX w. stawał się zagubiony w swoim środowisku życia. Stary, utrwalony porządek burzył się dosłownie na oczach jednego pokolenia. Zanikały więzi społeczne utrwalone tradycją pokoleń. Agresywny kapitalizm spychał szerokie rzesze społeczne na margines życia publicznego, a zarazem dawał szansę przebicia się nowym osobom w hierarchii społecznej. Nowa rzeczywistość zaskakiwała struktury państwowe, które nie były przygotowane do tak lawinowych zmian. W konsekwencji rodziła się niejedna postawa amoralna w zdobywaniu środków materialnych potrzebnych do życia. Z jednej strony niepohamowana chęć bogacenia się za wszelką cenę, z drugiej strony, dla wielu konieczność walki o minimalne środki do przetrwania. Stan społeczeństwa wpływał również na poziom życia religijnego. Pojawiały się szerokie grupy społeczne poza oddziaływaniem Kościoła.

W tym kontekście wychodząc na przeciw rodzącej się potrzebie zorganizowania ludzi świeckich w Kościele, pierwsze propozycje działań sformułował Ojciec św.  Pius X w motu proprio z 18 XII 1903 r. oraz w encyklice Il fermo proposito z 11 VI 1905 r. Kształt organizacyjny nadał Akcji Katolickiej Ojciec św. Pius XI w encyklice Ubi arcano z 23 XII 1922 r. i w liście Quae nobis z 13 VII 1928 r., skierowanym do kardynała A. Bertrama. Celem Akcji Katolickiej według Piusa XI było odnowienie życia Katolickiego w rodzinie i społeczeństwie przez chrystianizację wszystkich dziedzin życia. Drogą do osiągnięcia tego celu stawały się struktury Akcji Katolickiej, w ramach których miało być kształtowane życie według zasad wiary prowadzące do aktywnego apostolstwa także w środowiskach ludzi niewierzących. Gwarancją właściwej postawy apostolskiej stawała się ścisła współpraca z hierarchią Kościoła. W oparciu o te ogólne założenia rozpoczęła się rozwijać Akcja Katolicka w Europie.

W Polsce konieczność powołania Akcji Katolickiej dostrzegła Konferencja Episkopatu z dnia 28-30 kwietnia 1929 r. obradująca w Poznaniu pod przewodnictwem kard. Prymasa Augusta Hlonda. Decyzję tę podjęto mimo istnienia wielu prężnych organizacji zrzeszających katolików świeckich, wśród których należy wspomnieć Ligę Katolicką. Jak się przypuszcza, była ona wzorem dla Ojca św. Piusa XI w tworzeniu wizji Akcji Katolickiej. Wszakże pełniąc funkcję nuncjusza apostolskiego w Polsce, jeszcze wtedy jako Achiles Ratti (1918-1921), był świadkiem narodzin Ligi Katolickiej w naszym kraju. Tenże Ojciec św. zatwierdził statut Akcji Katolickiej w Polsce 27 XI 1930 r. Od strony formalnej zatem możemy mówić o zaistnieniu struktur Akcji Katolickiej w naszym kraju. Akcja Katolicka w Polsce została oparta na czterech kolumnach:

 

– Katolickie Stowarzyszenie Mężów,

– Katolickie Stowarzyszenie Kobiet,

– Katolickie Stowarzyszenie Młodzieży Męskiej,

– Katolickie Stowarzyszenie Młodzieży Żeńskiej.

Na patrona Akcji Katolickiej w Polsce obrano św. Wojciecha, a główną uroczystość kościelną wyznaczono na święto Chrystusa Króla.

Dla osiągnięcia celów Akcji Katolickiej zalecano:

– życie sakramentalne, nabożeństwa, modlitwy, rekolekcje, procesje, pielgrzymki,

– konferencje, zebrania członków, zloty, kursy, manifestacje, porady prawne,

– wykłady, pogadanki, tworzenie bibliotek, upowszechnianie czytelnictwa, tworzenie audycji    radiowych, zwiedzanie kraju i zabytków, muzeów, wystaw,

– organizowanie koncertów, przedstawień, akademii, wieczornic itp.

W okresie międzywojennym powstały domy organizacyjne, sale zebrań, świetlice, schroniska Organizowano letniska, kolonie wakacyjne, imprezy sportowe.

Ideałem pracy wychowawczej w Akcji Katolickiej miało być ukształtowanie doskonałego człowieka. Jak pisał ks. L. Biłko: “Musi to być człowiek, dający sobie radę we wszystkich okolicznościach życia, najlepszy obywatel państwa, najlepszy syn narodu, najlepszy fachowiec w swoim zawodzie – a wszędzie i zawsze katolik z przekonania i czynu.”

 Te wspaniałe założenia udało się w Polsce realizować tylko w niespełna dziesięć lat. Działalność Akcji Katolickiej przerwał  wybuch wojny. W 1939 Akcja Katolicka w Polsce liczyła ok. 750 tys. członków. I chociaż w powojennej sytuacji politycznej wznowienie działalności Akcji Katolickiej było niemożliwe, to jednak w ludziach ukształtowanych w tym stowarzyszeniu Kościół odnajdywał wsparcie w trudnych warunkach wypełniania swej misji.

Szansą na odrodzenie Akcji Katolickiej w Polsce stały się zaistniałe przemiany ustrojowe, które umożliwiły katolikom zrzeszanie się w różne organizacje wypełniające posłannictwo Kościoła. Wielość wspólnot laikatu w Kościele nie daje przesłanek do zaniechania odtworzenia struktur Akcji Katolickiej, wszakże w okresie międzywojennym również funkcjonowały inne formy działalności ludzi świeckich, a utworzenie Akcji Katolickiej przyniosło tak błogosławione owoce. Impuls do reaktywowania Akcji Katolickiej w Polsce dał Ojciec Święty Jan Paweł II w pamiętnym przemówieniu do biskupów polskich przebywających w Rzymie z wizytą ad limina Apostolorum 12 stycznia 1993 roku. Zachęcany przez naszego Ojca św. wraz z naszymi biskupami laikat  w Polsce próbuje tworzyć struktury organizacyjne Akcji Katolickiej. W początkowej fazie była potrzebna pogłębiona refleksja nad rolą laikatu w Kościele po Soborze Watykańskim II. W świetle tej refleksji ukazała się wizja stowarzyszenia nawiązująca do tradycji Akcji Katolickiej w Polsce okresu międzywojennego oraz doświadczeń zdobytych w dziedzictwie stowarzyszenia działającego w innych krajach. W grudniu 1994 roku na Plenarnej Konferencji Episkopatu Polski powołano komisję studyjną, która zajęła się sprawą przywrócenia Akcji Katolickiej. 17 marca 1995 roku biskupi polscy skierowali list do wiernych na temat Akcji Katolickiej w służbie nowej ewangelizacji, w którym zachęcali wiernych świeckich do podjęcia zadania powołania Akcji Katolickiej w Polsce. Również Diecezja  Legnicka z dniem 25 marca 1995 roku decyzją Pierwszego Biskupa Legnickiego Tadeusza Rybaka włączyła się w nurt tworzenia struktur Akcji Katolickiej w Polsce.  Organizowaniem struktur diecezjalnych zajął się bp Stefan Regmunt. Natomiast Prymas Polski, kard. Józef Glemp, z upoważnienia Konferencji Plenarnej Episkopatu Polski, dekretem z 2 maja 1996 roku powołał Akcję Katolicką w Polsce z siedzibą w Warszawie “jako publiczne stowarzyszenie katolików świeckich”. Został zatwierdzony jej statut, a 19 sierpnia 1996 roku Akcja Katolicka uzyskała osobowości prawną. W tym czasie rozpoczął działalność Krajowy Instytut Akcji Katolickiej (KIAK). Pierwszym asystentem krajowym został J. E. Ks. Bp Piotr Jarecki. Obecnie  funkcję tę pełni J. E. Ks. Bp Mariusz Leszczyński. Pierwszym Prezesem Krajowym Akcji Katolickiej została Pani Halina Szydełko, pełni również tę funkcję w chwili obecnej.

Akcja Katolicka Diecezji Legnickiej

W naszej diecezji inauguracyjne posiedzenie tymczasowego Zarządu Diecezjalnego Instytutu Akcji Katolickiej odbyło się 26. 01. 1997 r. Obradom przewodniczył Prezes Zarządu DIAK Pan Andrzej Glapiński. Rozpoczął się proces formowania członków Akcji Katolickiej poprzez regularne spotkania adwentowe oraz wielkopostne prowadzone przez Diecezjalnego Asystenta Akcji Katolickiej. Szczególnie uroczyście obchodzony jest dzień patronalny Akcji Katolickiej Niedziela Chrystusa Króla. Każdego roku przedstawiciele parafialnych oddziałów gromadzą się na Mszy św., której przewodniczy biskup.

Członkowie Akcji Katolickiej podjęli również trud poszerzania swojej wiedzy religijnej i społecznej poprzez uczestnictwo w wykładach Sekcji Społecznej Diecezjalnego Centrum Edukacyjnego W ramach programowych studium społecznego są prowadzone zajęcia z wielu dziedzin. Zajęcia obejmują filozofię, psychologię, dydaktykę, komunikację społeczną, naukę społeczną Kościoła, etykę, teologię moralną, dogmatyczną, pastoralną, liturgikę, historię Kościoła, prawo kanoniczne i oczywiście Pismo święte.

Kolejnym Prezesem Akcji Katolickiej w naszej diecezji był Pan Jerzy Fedoruk, a po nim tę funkcję objął Pan Jan Zimroz i pełni ją do chwili obecnej.

Akcja Katolicka weszła w fazę zwykłej statutowej działalność. Zajmuje się organizowaniem wielu spotkań, na które zapraszani są prelegenci prezentujący różne zagadnienia, ze szczególnym uwzględnieniem problematyki społecznej. Akcja Katolicka stała się inspiratorem wielu pielgrzymek, wyjazdów, festynów, wystaw, konkursów, zawodów sportowych, rajdów przede wszystkim dla dzieci i młodzieży. Próbujemy upowszechniać wartości patriotyczne w parafiach poprzez organizowanie prelekcji i obchodów ważnych dat w życiu narodu. Zajmujemy się współorganizowaniem dni kultury chrześcijańskiej w parafiach. Organizujemy w ramach swoich możliwości działalność dobroczynną, przede wszystkim czynne włączamy się w dni miłosierdzia.

Każdego roku z okazji 3 maja organizujemy pielgrzymkę do Krzeszowa w czasie, której modlimy się o pomyślność dla naszej ojczyzny, a później spotykamy się przy ognisku na śpiewie pieśni patriotycznych.  W trzecią sobotę czerwca również każdego roku udajemy się na pielgrzymkę do Częstochowy, by powierzać Matce Bożej sprawy Kościoła i ojczyzny.

Członkowie Akcji Katolickiej włączają się również czynnie w organizację spotkań osób niepełnosprawnych w Diecezji Legnickiej.

Szczególną chlubą napawa nas organizowanie z okazji Dnia Papieskiego każdego roku sympozjum naukowego upowszechniającego nauczanie Jana Pawła II. Odbyły się już sympozja poświęcone: bezrobociu w Wałbrzychu, samorządności w Polkowicach, ochronie środowiska w Jeleniej Górze, sacrum w Legnicy. W tym roku pragniemy zorganizować sympozjum w Lubinie pod hasłem: “Autorytet w życiu publicznym”.

Obecnie Akcja Katolicka Diecezji Legnickiej składa się z 48 Parafialnych Oddziałów Akcji Katolickiej i liczy około 350 aktywnych członków.

Nie sposób wymienić wszystkich form działalności Akcji Katolickiej, ale ciągle mobilizuje nas cel ewangelizacji, który jest głównym zadaniem naszego stowarzyszenia. Jaki jest nasz największy problem? Niechęć do zrzeszania się ludzi w celu bezinteresownej działalności na rzecz innych. Często ludziom Akcja Katolicka kojarzy się z jakąś partią polityczną, a przecież jest to stowarzyszenie, które pragnie służyć ludziom budując ich pełniejsze człowieczeństwo i zapraszając do czynnego życia w Kościele.

Akcja Katolicka w Parafii Najświętszego Serca Pana Jezusa

Niedługo po utworzeniu Akcji Katolickiej w Diecezji Legnickiej powstał Parafialny Oddział Akcji Katolickiej w Parafii Najświętszego Serca Pana Jezusa w Legnicy. Pierwszym Prezesem POAK został Pan Sławomir Kaczanowski. Obecnie tę funkcję pełni Pani Anna Jaśkowska . Parafialny Oddział włączył się czynnie w życie diecezji uczestnicząc wielokrotnie w organizacji spotkań osób niepełnosprawnych w Krzeszowie i Legnicy. Członkowie Parafialnego Oddziału Akcji Katolickiej pomagają przy organizowaniu uroczystości patronalnego święta Akcji Katolickiej w Niedzielę Chrystusa Króla.

Wspólnota Akcji Katolickiej czynnie włącza się w życie parafii przygotowując każdego roku szopkę Bożonarodzeniową, grób Pański, ołtarze Bożego Ciała. Każdego roku organizowane są spotkania opłatkowe. Akcja Katolicka współorganizuje festyny dla dzieci z okazji dnia dziecka. Szczególną formą integracji wspólnoty parafialnej jest organizowana przez Akcję Katolicką zabawa karnawałowa. Akcja Katolicka organizuje również pielgrzymki do Częstochowy, Lichenia i Krzeszowa.  W przygotowaniu są spotkania biblijne w drugą niedzielę miesiąca po Mszy Św. o godz. 1700.

Organizowane są również spotkania o charakterze patriotycznym z okazji świąt narodowych.

Akcja Katolicka uczestniczy również w życiu modlitewnym parafii przygotowując i biorąc czynny udział w nabożeństwach w intencji ojczyzny oraz z okazji kolejnych rocznic wyboru na stolicę Piotrową Jana Pawła II, a obecnie wspomnień z okazji rocznic jego śmierci.