Stowarzyszenie Spynacz

Organizacja pozarządowa: Stowarzyszenie Spynacz

Adres strony na Facebooku: www.facebook.com/spynaczlegnica

Adres: ulica Sikorskiego 1, 59-220 Legnica

Data utworzenia: 6 lipiec 2006r.

WIZJA STOWARZYSZENIA:

Wizja organizacji – jest to obraz przyszłości, którą uczestnicy, działacze organizacji chcą wykreować…. Wizją Stowarzyszenia „SPYNACZ” w Legnicy jest:

Poprawa relacji międzyludzkich w społeczeństwie.

MISJA STOWARZYSZENIA:

Misja organizacji – jest sformułowaniem wizji na użytek strategii, jak również precyzyjnym wyrażeniem w języku zrozumiałym dla działaczy oraz otoczenia organizacji – dalekosiężnych zamierzeń i aspiracji organizacji.

Misją Stowarzyszenia „SPYNACZ” jest:

Zaktywizowanie społeczeństwa przede wszystkim społecznie. Poprawa wzajemnych relacji między ludźmi. Rozpowszechnienie w społeczeństwie wartości jakimi są: miłość, szacunek, przyjaźń.

CELE STOWARZYSZENIA:

1. szeroko pojęte działanie na rzecz rozwoju społeczeństwa obywatelskiego,

2. propagowanie i organizacja wolontariatu,

3. tworzenie, promocja i realizacja programów mających na celu pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie szans tych rodzin i osób (w tym osób niepełnosprawnych),

4. organizacja zajęć edukacyjnych oraz rekreacyjnych dla dzieci i młodzieży, w szczególności z rodzin dysfunkcyjnych,

5. działalność wspomagająca rozwój gospodarczy, w tym: rozwój przedsiębiorczości, promocję zatrudnienia oraz aktywizację zawodową wśród osób pozostających bez pracy lub osób zagrożonych jej utratą,

6. działalność wspomagająca technicznie, szkoleniowo, informacyjnie lub finansowo organizacje pozarządowe bądź jednostki samorządu terytorialnego,

7. działalność związana z rozwojem świadomości społecznej, przeciwdziałaniem patologiom społecznym,

8. podtrzymywanie tradycji narodowej, kulturowej i obywatelskiej oraz działania na rzecz integracji europejskiej,

9 .działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych,

10. tworzenie i realizowanie programów w zakresie prowadzonej przez Stowarzyszenie działalności charytatywnej.

Wyżej wymienione założenia organizacja „SPYNACZ” chce realizować w kontekście zadań publicznych na rzecz ogółu społeczności, między innymi poprzez:

– wspieranie działalności turystycznej dzieci, młodzieży i osób dorosłych;

– ochronę praw młodych ludzi wynikających z ustawy i przepisów prawnych;

– propagowanie wiedzy i podejmowanie działań w kierunku ochrony środowiska naturalnego na terenie działania Stowarzyszenia;

– organizowanie przedsięwzięć związanych ze zdrowym trybem życia;

– przeciwdziałanie przemocy w rodzinie;

– organizację kwest;

– organizację kursów językowych dla dzieci, młodzieży i osób dorosłych oraz innych kursów i szkoleń;

– współpracę z zagranicą;

– organizowanie dyskotek, imprez integracyjnych;

– organizowanie wycieczek turystycznych i rajdów,

– organizację wystaw, odczytów, dyskusji, sympozjów, seminariów, prelekcji na rzecz dzieci, młodzieży i osób dorosłych;

– organizację igrzysk sportowych;

– spotkania przekazujące wiedzę praktyczną na temat gospodarki, ekonomii. inwestycji, przedsiębiorczości, itp.;

– wspieranie wszelkich działań na rzecz dzieci, młodzieży i osób dorosłych, które pozwolą im uwierzyć we własne możliwości i zachęcą do podejmowania nowych wyzwań;

– współpracę z różnymi instytucjami publicznymi: szkoły, policja, samorządy;

– poszukiwanie miejsc pracy dla młodych ludzi oraz pomoc w jej znalezieniu;

– zapobieganie rozprzestrzenianiu się wszelkiego typu uzależnień (alkohol, narkotyki, papierosy);

– opiniowanie i wypowiadanie się w sprawach dotyczących dzieci, młodzieży i osób dorosłych;

– pomoc w znajdowaniu miejsca zamieszkania;

– współpracę z organami administracji samorządowej, organizacjami społecznymi, placówkami kulturalno-oświatowymi oraz środkami masowego przekazu;

– podejmowanie działań o charakterze charytatywnym;

– propagowanie wiedzy nt. krwiodawstwa i podejmowanie działań mających na celu zachęcanie do oddawania krwi i szpiku kostnego;

– podejmowanie współpracy z organizacjami, instytucjami i osobami fizycznymi ze wschodu;

– organizację wypoczynku letniego i zimowego dla dzieci, młodzieży i osób dorosłych (kolonie, obozy, zimowiska, rajdy, wycieczki, wczasy, zielone szkoły);

– organizację czasu wolnego dla dzieci, młodzieży i osób dorosłych;

– organizację wymian międzynarodowych;

– organizację spotkań, warsztatów i zajęć dla dzieci, młodzieży i osób dorosłych z uwzględnieniem nauk ścisłych w tym: matematyki, fizyki i informatyki;

– organizowanie i prowadzenie świetlic i klubów dla dzieci, młodzieży i osób dorosłych;

– współpracę ze Związkiem Harcerstwa Rzeczypospolitej Polskiej i Związkiem Harcerstwa Polskiego;

– organizację gier, zabaw, zawodów i konkursów sportowych;

Stowarzyszenie „SPYNACZ” w Legnicy powstało pod koniec 2005 roku jako Stowarzyszenie Młodzieży „SPYNACZ”. W okresie 9 lat swojej działalności w organizacji działało ponad 50 członków zwyczajnych. Zostało zorganizowanych wiele ciekawych i społecznie użytecznych przedsięwzięć.

Chcąc się rozwijać, nie ograniczając zarazem możliwości Stowarzyszenia, jak również wykorzystać potencjał osób, które działają oraz chcą działać w tej organizacji na Walnym Zgromadzeniu Członków w dniu 24.01.2014 r. podjęto uchwałę o zmianie nazwy Stowarzyszenia poprzez usunięcie słowa „młodzieży”. Na tym samym spotkaniu członkowie Stowarzyszenia podjęli decyzję o rozszerzeniu zakresu swojej działalności dokonując wpisów o organizowaniu zajęć i podejmowaniu działań skierowanych również do osób dorosłych.

Od 24.01.2014 r. Stowarzyszenie działa pod nazwą: Stowarzyszenie „SPYNACZ” w Legnicy.

Stowarzyszenie działa na podstawie ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. „Prawo o Stowarzyszeniach” (Dz. U. Nr 20, poz. 104 z późniejszymi zmianami) oraz statutu, który na mocy uchwały z dnia 20 lutego 2006 r. został przyjęty przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Członków Stowarzyszenia, wraz ze zmianami dokonanymi w dniu 24 stycznia 2014 r.

Stowarzyszenie „SPYNACZ” jest stowarzyszeniem zarejestrowanym na czas nieokreślony i posiada osobowość prawną.

Organizacja ta działa na obszarze Rzeczpospolitej Polskiej, a siedzibą jest miasto Legnica.

Stowarzyszenie może być partnerem dla innych krajowych bądź międzynarodowych organizacji, które mają podobne założenia programowe. Może być również członkiem innego stowarzyszenia lub organizacji o podobnych celach, także zagranicznych.

Stowarzyszenie może używać odznak. Korzysta z pieczęci oraz innych symboli, które są określone w przepisach szczegółowych i przyjętych przez Zarząd.

Strona internetowa: www.spynacz.pl

Spynacz - Logo